دمای طبیعی بدن چقدر است؟ دمای پایین بدن دمای طبیعی بدن انسان

وقتی گرمای بدن خیلی بیشتر یا خیلی کمتر از حد معمول باشد، سعی دارد به شما بگوید مشکلی وجود دارد.

افزودن نظر