مراحل زایمان طبیعی (جهت آشنایی زنان باردار) مراحل زایمان طبیعی

در حالی که همه اشکال زایمان زیبا و طبیعی است، اما از لحاظ تاریخی، اصطلاح "زایمان طبیعی" به زایمان واژینال بدون دارو و سایر مداخلات پزشکی برای تسکین درد گفته می شود.

افزودن نظر