انجمن USB-IF مشخصات USB4 را منتشر کرد

انجمن USB-IF مشخصات دقیق و رسمی USB4 را منتشر کرد. فهرست مشخصات USB جدید حاوی برخی اخبار ناخوشایند درباره ی پشتیبانی از Thunderbolt است.