ازدواج با فرزند خوانده چه حکمی دارد و چه تبعاتی دارد؟ احکام شرعی ازدواج با فرزند خوانده

ازدواج با فرزند خوانده از نظر وفقها مانعی ندارد، اما از نظر روانشناسی و برای کودک و خانواده ها و جامعه آسیب های زیادی دارد. که باید از آن ممانعت کرد.

افزودن نظر