فلسه و احکام عده چیست؟ احکام عده

عده زنی که شوهرش مفقودالاثر شده و با اجازه حاکم شرع جداشده ، باید عده وفات نگه دارد.

افزودن نظر