دعای حرز ابودجانه برای برای رهایی از شر جن و پری

در مقاله زیر دعای پیامبر به ابی دجانه برای رهایی از شر جن و پری به نام دعای حرز ابودجانه آورده شده است.

افزودن نظر