دعاهای توصیه شده در هنگام شیوع بیماری‌ های مسری

اگر خداوند دردی را بدهد قطعا درمان آن را می‌دهد و همه چیز به دست او بوده و هر آنچه که او بخواهد اتفاق خواهد افتاد.

افزودن نظر