مضامین و متن مناجات المفتقرین (مناجات نیازمندان) مناجات المفتقرین (مناجات نیازمندان)

مناجات خَمْسَ عَشَر، مجموعه دعاهای پانزده گانه ای است که از امام سجاد علیه السلام نقل شده است. مناجات المفتقرین یازدهمین دعا از مناجات های خمس عشر می باشد.

افزودن نظر