انواع روش های گرفتن نبض کودکان و نبض نرمال در آن ها آشنایی روش های گرفتن نبض کودکان

معمولا نیازی به گرفتن نبض در کودکان نیست ولی اگر بنا به تشخیص پزشک نیاز به گرفتن نبض در کودک باشد به چندین روش میتوانید این کار را انجام دهید. تعداد نبض در کودکان بسته به سن آنها میتواند مابین 43 تا 180 پالس در دقیقه باشد.

افزودن نظر