آموزش دوخت کیسه نان پارچه ای کیسه نان پارچه ای

نگهداری نان در کیسه های پارچه ای مخصوصا پارچه های کتانی سبب بهتر ماندن و بیات نشدن آن می شود. در ادامه ما مراحل دوخت یک نوع کیسه ی نان کتانی را آمورش داده ایم.

افزودن نظر