پارک ملی مادیدی، پارکی که میتواند انسان را فلج کند! پارک ملی مادیدی در کشور بولیوی

پارک ملی مادیدی یکی از آخرین اماکن روی کره زمین است که توسط تمدن انسانی دست نخورده باقی مانده است.

افزودن نظر