هتل عباسی اصفهان گنجینه ای ارزشمند از هنر و معماری ایران آشنایی با هتل عباسی اصفهان

هتل عباسی یا هتل شاه عباسی از زیباترین هتل های خاورمیانه است که به دستور شاه سلطان حسین صفوی ساخته شده و به کاروانسرای مادر شاه معروف است. هتل عباسی از ارزشمندترین آثار دوران صفویه محسوب می شود.

افزودن نظر