خط فقر افزایش یافت

کارتون روز: اینم تصویر جدید از خط فقر!

«خط فقر» عنوان کارتون طراوت نیکی در کانال طنز و کارتون «نیش خط» است


خط فقر در ایران

خط فقر در ایران


افزودن نظر