ویرانگران هفت ساله!

ویرانگران هفت ساله!
در کرمان سه بچه سه قلو وقتی دیدند زن همسایه بیرون نشسته از فرصت استفاده کرده و به خانه‌اش رفتند. وقتی زن همسایه بعد از دوساعت کوچه نشینی به خانه برگشته بااین صحنه مواجه شده است.

برترین ها: در کرمان سه بچه سه قلو وقتی دیدند زن همسایه بیرون نشسته از فرصت استفاده کرده و به خانه اش رفتند. وقتی زن همسایه بعد از دوساعت کوچه نشینی به خانه برگشته بااین صحنه مواجه شده است. نکته ی قابل تامل این اتفاق، هفت ساله بودن بچه ها می باشد. خودتان تماشا کنید!

ویرانگران هفت ساله!

افزودن نظر